Konkurs:

Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

Tytuł projektu:

„Nastrojem na rozwój”-wszechstronna terapia, rehabilitacja i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych prowadzone w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSNAW w Milanówku.

Termin realizacji projektu:

01.04.2022-31.03.2025

Harmonogram realizacji III etapu projektu:

  • Trening funkcjonowania w środowisku społecznym (od 01.04.2024-31.03.2025)
  • Zajęcia wzmacniające sferę emocjonalną (od 01.04.2024-31.03.2025)
  • Zajęcia usprawniające samodzielność, kreatywność i skuteczność (od 01.04.2024-31.03.2025)
  • Zajęcia sportowo-relaksacyjne (od 01.04.2024-31.03.2025)
  • Hipoterapia (od 01.04.2024-30.09.2024)

Celem działań będzie prowadzenie zajęć specjalistycznych, podczas których beneficjenci
będą nabywać, wzmacniać oraz rozwijać umiejętności i kompetencje niezbędne
w codziennym funkcjonowaniu. Zdobywanie samodzielności jest procesem długotrwałym,
a zaplanowane działania przybliżają stopniowo każdego beneficjenta do osiągnięcia poziomu optymalnego ze względu na jego niepełnosprawność. Zajęcia będą odbywać się w placówce prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, tj. w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym, przy ul. Piasta 5 w Milanówku. Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone przez odpowiednio przygotowaną i wykształconą kadrę do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Projekt zakłada realizację zadań mających szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię wirusa Covid-19.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 25 osób, dorosłych, niepełnosprawnych
intelektualnie – mieszkańców Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego KSN AW w Milanówku.
Niepełnosprawność beneficjentów jest orzeczona w następstwie zespołów genetycznych,
mózgowego porażenia dziecięcego MPD, autyzmu, zespołu Downa, zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych, zespołów pourazowych, epilepsji, organicznego uszkodzenia
Ośrodkowego Układu Nerwowego, wodogłowia, niedowładów mięśniowych, zaburzeń
rozwojowych, reumatoidalnego zapalenia stawów RZS, zespołów pourazowych,
spastyczności kończyn, dysfunkcji sprzężonych oraz niepełnosprawności intelektualnej
w różnym stopniu. Wszyscy uczestnicy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich.

 

W związku z tym zostały zaplanowane następujące działania:

 

Trening funkcjonowania w środowisku społecznym

Usprawnienie oraz  utrzymanie osiągniętych umiejętności pozwalających na samodzielne w miarę możliwości funkcjonowanie w społeczeństwie. Wyrobienie zaradności, rozwijanie poczucia własnej skuteczności i  współdziałania w grupie oraz doskonalenie posiadanych już umiejętności, niezbędnych do wykonywania czynności dnia codziennego. Doskonalenie  umiejętności komunikacyjnych i zwiększenie integracji społecznej oraz niwelowanie lęków.

Zajęcia wzmacniające sferę emocjonalną

Zapobieganie regresowi w sferach emocjonalnych, poznawczych i psychospołecznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz wykorzystywanie indywidualnego potencjału i zasobów psychicznych w czynnościach codziennych, umiejętność nawiązywania bliższych relacji z mieszkańcami i pracownikami Domu, wspieranie beneficjentów w sytuacjach trudnych, niwelowanie poczucia izolacji i osamotnienia, umiejętność radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i w sytuacjach stresowych.

Zajęcia usprawniające samodzielność, kreatywność i skuteczność.

Dążenie do poprawy jak i praca nad utrzymaniem dotychczas zdobytych umiejętności w następujących sferach funkcjonowania, tj. społecznej, psychicznej, poznawczej i fizycznej, przywracanie utraconej sprawności i zwiększenie samodzielności, podtrzymanie aktywności i zaradności życiowej, rozwijanie i wzmacnianie wytrwałości, kształtowanie niezależności i odpowiedzialności za wykonywane zadania, rozwijanie zdolności artystycznych, a przede wszystkim pewności w działaniu z pozytywnym nastawieniem na rozwój, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Zajęcia  sportowo-relaksacyjne.

Celem tej formy wsparcia jest poprawa oraz brak pogorszenia w sferze funkcjonowania fizycznego oraz nabytych funkcji ruchowych w  tym: redukcja przykurczy, zwiększenie zakresu ruchu w stawach, poprawa siły mięśniowej, kontrola postawy ciała i koordynacji ruchowej, kompensacji zaburzonych funkcji, elastyczności mięśni, poprawa funkcji krążeniowo – oddechowych  oraz nauka efektywnej relaksacji  z ukierunkowaniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię COVID-19.

Hipoterapia

Przywrócenie uczestnikowi projektu sprawności w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, ze względu na jego stan zdrowia, tj. poprawa stanu fizycznego, psychicznego, społecznego  jak i poznawczego. Zakładamy, że uczestnicy przy zastosowaniu tej formy wsparcia zwiększą swoją umiejętność koncentrowania się na wykonywanym zadaniu, polepszą kondycję psychiczną (wyciszenie, poprawa nastroju), zwiększą poczucie własnej wartości i pewności siebie, poprawią rozwój psychoruchowy oraz  zmniejszą zaburzenia emocjonalne, nastąpi poprawienie wydolności organizmu i odporności.